A SzállásManager Kft. (székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10.; cégjegyzékszám: 01-03-025751; adószám: 27435072-1-41; valamint Online Hotel Solutions Kft.  (székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-415611; adószám: 32275977-2-41telefonszám: +36 30 503 3355 /+36 30 787 3769; (a továbbiakban: Szolgáltató) nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)  a www.szallasmanagement.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) felhő alapú szálláshely kezelő szolgáltatások megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Felhasználók adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk át. Személyes adatok törlését a sales@szallasmanagement.hu címen kérhető.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatbekérőkhöz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a cégünkön keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás lehetővé tétele.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató az adatkezelés során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére a hatályos törvények rendelkezéseit maradéktalanul betartva. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése. A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a honlap látogatójával, felhasználójával, mint érintettel közölni kell az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés kötelező jellegű-e, vagy az hozzájáruláson alapul. Ezen előzetes közlés során az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 1. AZ ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE

SzállásManager Korlátolt Felelősségű Társaság., továbbiakban SzállásManager Kft. (székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10.; cégjegyzékszám: 01-03-025751; adószám: 27435072-1-41; telefonszám: +36 30 503 3355 /+36 30 787 3769);

Online Hotel Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Online Hotel Solutions Kft.  (székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-415611; adószám: 32275977-2-41telefonszám: +36 30 503 3355 /+36 30 787 3769)

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az együttműködési folyamat során megadott személyes adatok kezelése az úgynevezett adatbekérők kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok Szolgáltató általi törlésére Felhasználó kérésére bármikor sor kerülhet.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő érdeklődés kitöltése során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Technikai adatok.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Szálláshely weboldal (nem kötelező),
 • Érdeklődési terület (nem kötelező),
 • Üzenet tartalma,

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót az érdeklődés elküldésének sikerességéről. Felhasználó a kapcsolatfelvételt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a kapcsolatfelvételt során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Felhő alapú szálláshely kezelő szolgáltatás

Szolgáltató a Honlapon felhő alapú szálláshely kezelő szolgáltatás megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. Felhasználó az együttműködés során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, kizárólag a felhő alapú szálláshely kezelő szolgáltatást biztosító eZee Technosys Pvt. Ltd (címe: D-113, International Trade Center (ITC), Majura Gate, Surat – 395002, Gujarat, India részére adják át. A Fly&Ride Travel az eZee Tecnosys Pvt. Ltd szerződött viszonteladó partnere (érvényes: Business Partner Agreement – 2017. március 24. hatállyal).

Az eZee Technosys Pvt Ltd. szoftvervállalattal a Szolgáltatónak szigorú adatkezelési szerződése van, a Felhasználók által továbbított adatok bizalmasan és megfelelő biztonsággal kezeltek, harmadik fél számára nem kiadhatóan. A Felhasználó által megadott szállásközvetítő oldalak belépési adatai a szálláshely kezelő rendszerek összekapcsolása miatt kerülnek a szoftvercég technikusai által felhasználásra.

A szálláshely kezelő rendszerek üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. szolgáltatói ügyfélszolgálat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A módosítás a név, cégnév esetén korlátozott, Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során alkalmazható. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: SzallasManagement.hu – SzállásManager Kft./Online Hotel Solutions Kft. 1032 Budapest, Ágoston utca 10. E-mail: sales@szallasmanagement.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése (ideértve pl. a szolgáltatás díjának megfizetésére figyelmeztető e-mail üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.